www.technoart.cz

Montresor (v pozadí), leštička na battiscopy a gradina Pragma

Vodní paprsek

Výroba

VÝR

o

Ba

Technoart je výrobní závod, který se specializuje na násled-

né opracování keramických obkladů a dlažeb od známých 

evropských výrobců. některé produkty vyrábí pro tyto vý-

robce a oni je následně uvádějí na trh, ostatní najdete v na-

šem katalogu.

Technologické vybavení je velice moderní a většina strojů 

pochází z itálie. výjimkou je vodní paprsek, který je ame-

rické výroby. v portfoliu strojů najdete, kromě již zmíněné-

ho vodního paprsku, rozmítací pily s automatickou lepicí 

linkou pro mozaiky, jednoúčelový stroj pro výrobu soklů, 

schodovek a speciální nC stroj pro 3d opracování hran ka-

menných i keramických desek až do síly 70 mm a délky 4 m.

neustálý vývoj a hledání možností strojů, ale i technologií 

brusiv a především lepidel, nám umožňuje přinášet na trh 

každý rok novinky, které pomáhají řešit technické detaily 

staveb s maximální profesionalitou a designem.

velká část výrobků je dekorační, ale výroba napomáhá řešit 

i technické detaily na stavbách. naším cílem bylo uvést na 

trh zajímavé nadčasové prvky, které jsou velice elegantní, 

dokážou prostor udělat zajímavějším, a přitom neporušit 

čistotu moderní architektury.

některé z výrobků byly zavedeny jako stálé výrobní portfo-

lio k oblíbeným sériím a jsou uvedeny v katalogu u jednotli-

vého zboží. na následujících stránkách prezentujeme mož-

nosti výroby (výrobní operace) včetně jejich cen. Je možné 

vybrat si jakýkoliv materiál z tohoto katalogu a za předpo-

kladu, že to technologie umožňuje, si k tomuto materiálu 

objednat výrobní operaci, která daný produkt následně 

„opracuje“. Při kalkulacích je nutné počítat 10 % rozbitné 

na materiál a dále je nutné zaokrouhlit množství materiálu 

na celé boxy. nezpracovaný materiál vám bude vrácen spo-

lu s objednaným výrobkem.

130