A35

A35

A35

A35

A35

Lepicí MaL

ty a 

LepidL

a

119

Maloobchodní ceny vč. DPH.

Lepicí malty a lepidla

Lepení na KRiticKÝcH podKLadecH V exteRiÉRU, 

BaLKÓny, teRasy, podLaHoVÉ VytÁpĚní

Ceresit CM 16 „Flexible“

25 kg pytel

C4G4a2

454 Kč

16,62 €

ceresit cM 16 „FLexiBLe“

Pro lepení na kritických podkladech v interiéru i exteriéru

Ceresit CM 16 je flexibilní lepidlo s obsahem vláken třídy C2TE S1 pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky na stabilních 

i kritických podkladech v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, ideální na balkóny, terasy 

a schodiště. Díky vysoké přídržnosti umožňuje na kritických podkladech v interiéru i lepení nenasákavých (slinutých) 

dlažeb.

 

ORienTační sPOTřeba: 2,6 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 25 kg pytel

nÁRoČnÉ Lepení na KRiticKÝcH podKLadecH, BaZÉny, 

Vodní nÁdRže, BaLKÓny, teRasy, podLaHoVÉ VytÁpĚní

Ceresit CM 17 

„Super Flexible“

5 kg pytel

C4G5a1

227 Kč

7,98 €

Ceresit CM 17 

„Super Flexible“

25 kg pytel

C4G5a2

710 Kč

24,36 €

ceresit cM 17 „sUpeR FLexiBLe“

Pro náročné lepení na kritických podkladech v interiéru i exteriéru

Ceresit CM 17 je flexibilní lepidlo s obsahem vláken třídy C2TE S1 pro lepení všech druhů obkladů a dlažeb, vč. vel-

koformátových. Pro stabilní i kritické podklady v interiéru i exteriéru. Vhodné na podlahy s podlahovým vytápěním, 

balkóny, terasy či bazény.

 

ORienTační sPOTřeba: 2,7 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 5 a 25 kg pytel

Lepení VeLKÝcH FoRMÁtŮ, BaZÉny, ZÁsoBníKy Vody, 

BaLKÓny, teRasy, podLaHoVÉ VytÁpĚní

ceresit cM 22 „MeGa FoRMat FLexiBLe“

Pro lepení velkoformátových obkladů a dlažeb, vyrovnání až do vrstvy 20 mm

Ceresit CM 22 je flexibilní lepidlo s obsahem vláken třídy C2TE S1 pro lepení velkoformátové, i slinuté dlažby s plochou 

více jak 1m2  na stabilních i kritických podkladech. Je určeno pro použití v interiéru i exteriéru. Díky variabilní kon-

zistenci umožňuje vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm. Pro lepení na podlahách se zvýšeným zatížením, jako 

např. s podlahovým vytápěním, schodištích, halách, balkónech, terasách, bazénech, schodištích i halách.

 

ORienTační sPOTřeba: 2,7 kg/m2 pro obklad do 30 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit CM 22

„Mega Format Flexible“

25 kg pytel

C4G6a2

597 Kč

20,70 €

Lepení MRaMoRU, žULy, písKoVce, tRaVeRtinU, MoZaiKy, 

sKLa a KeRaMiKy

Ceresit CM 14

„White Natural 

Stones – Universal“

25 kg pytel

C4Geb2

770 Kč

26,16 €

ceresit cM 14 „WHite natURaL stones – UniVeRsaL“

Pro lepení mramoru, skla a mozaiky

Ceresit CM 14 WHITE  je bílé lepidlo určené k lepení mramoru, žuly, pískovce, travertinu, slepence, světle zbarveného 

vápence a jiných hrubozrných, barevně stálých kamenných obkladů. Je také vhodné pro lepení keramických a greso-

vých obkladů, glazovaných keramických obkladů a terakoty, stejně tak i všech typů mozaiky, včetně skla a keramiky.

 

ORienTační sPOTřeba: 3,5 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 24 hod.

 

balení: 25 kg pytel

RycHLÉ Lepení Vysoce ZatíženÝcH pRostoR V exteRiÉRU, VeLKÉ FoRMÁty

ceresit cM 14 „expRess eLastic UniVeRsaL“

Pro rychlé lepení obkladů a dlažeb

Ceresit CM 14 EXPRESS je rychletvrdnoucí silnovrstvé lepidlo třídy C2FE, pochozí již po 3 hodinách. Díky rychlému 

nárůstu pevnosti a vytvrzování je ideální pro opravy a rekonstrukce, zvláště tam, kde je zvýšený nárok na rychlý po-

stup prací. Je doporučováno pro objekty bytové i průmyslové, především tam, kde je předpokládáno zvýšené zatížení 

podlah, jako např. ve skladištích, výrobnách, prodejnách, školách, obchodech či nákupních centrech. Pro interiér 

i exteriér. 

 

ORienTační sPOTřeba: 2,9 kg/m2 pro obklad do 25 cm

 

sPáROvání: po cca 3 hod.

 

balení: 25 kg pytel

Ceresit CM 14 

„Express Elastic Universal“

25 kg pytel

C4GFa2

780 Kč

27,06 €

Více informací, technické listy a údaje o spotřebě

v závislosti na různých parametrech najdete na 

www.ceresit.cz